Interpretacja MZ w sprawie recertyfikacji

W odpowiedzi na pismo wystosowane przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności dotyczące interpretacji przepisów w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko zgodne z interpretacją zastosowaną przez Centrum Ratownictwa.

Mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 2408) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408 w późn. zm.) wprowadzono zmianę w brzmieniu § 4 ust. 2 pkt 2 stanowiącą, że do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu, może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że osoba ta jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.”

W świetle przywołanego przepisu uznać należy, iż osoba, która jest czynnym ratownikiem w jednostce współpracującej z systemem PRM, ma możliwość przystąpienia do egzaminu w trybie eksternistycznym pod warunkiem, że:

1) posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,

2) termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Oznacza to, że ratownik ma czas na przystąpienie i zdanie egzaminu odliczając 3 miesiące wstecz od dnia upływu terminu ważności zaświadczenia. W okresie tych trzech miesięcy, można przystąpić do egzaminu z kpp, bez obowiązku wcześniejszego odbycia kursu.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English