Kwalifikowana pierwsza pomoc 2019

Rok 2019 rozpoczęliśmy kursami KPP w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Do naszej oferty wprowadziliśmy również kursy w Lublinie i Białymstoku.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy skierowany do osób nie posiadających medycznego wykształcenia. Program kursu obejmuje 66 godzin zajęć, przy czym aż 41 godzin poświęconych jest na ćwiczenia praktyczne, a 25 godzin obejmują zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Przy pozytywnym wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika, nadające im uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • stosowanie tlenoterapii biernej,
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.
 • Tytuł ratownika oraz uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagane są od wszystkich służb przybywających na miejsce zdarzenia przed służbami medycznymi, czyli m.in. od policjantów, strażaków, ratowników wodnych czy górskich. Warunkiem uzyskania tytułu ratownika jest posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, ukończenie kursu w zakresie KPP oraz stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o zmianie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i innych ustaw uchylony został zapis mówiący o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez ratowników w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Switch to English
  Kontakt
  Szukaj