Nowelizacja Ustawy o PRM

11 czerwca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dn. 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest uchylenie w art. 13 ust. 1 punktu 2, mówiącego o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez Ratowników w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw tytuł Ratownika może uzyskać osoba:

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponad to nowelizacja nadaje ratownikom medycznym, lekarzom systemu lub pielęgniarkom systemu, realizującym doskonalenie zawodowe, uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez obowiązku ukończenia kursu.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij