Zezwolenie wojewody dolnośląskiego

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 08 grudnia 2010 r.

BZ.II.EPJ.1224-3/10-2

DECYZJA Nr PKKPP 3/2010

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

zatwierdzam

JACEK SIEWIERA CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
ul. Długa 16 B/93, 53-658 Wrocław

program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Uzasadnienie

Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Długa 16B/93, 53-658 Wrocław reprezentowane przez Jacka Siewierę wystąpiło w dniu 30 października 2010 r. z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wnioskodawca w przedłożonym wniosku przedstawił program kursu- zgodny z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408) oraz kadrę dydaktyczną kursu, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w § 3 cytowanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny, w tym skład kadry dydaktycznej powoduje obowiązek ponownego zatwierdzenia programu kursu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Józef Rzemień
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj