Zezwolenie wojewody dolnośląskiego

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 08 grudnia 2010 r.

BZ.II.EPJ.1224-3/10-2

DECYZJA Nr PKKPP 3/2010

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

zatwierdzam

JACEK SIEWIERA CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
ul. Długa 16 B/93, 53-658 Wrocław

program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Uzasadnienie

Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Długa 16B/93, 53-658 Wrocław reprezentowane przez Jacka Siewierę wystąpiło w dniu 30 października 2010 r. z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wnioskodawca w przedłożonym wniosku przedstawił program kursu- zgodny z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408) oraz kadrę dydaktyczną kursu, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w § 3 cytowanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny, w tym skład kadry dydaktycznej powoduje obowiązek ponownego zatwierdzenia programu kursu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Józef Rzemień
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij