FAQ

Ile trwa kurs KPP? Czy nie będąc związanym ze służbami można przystąpić do kursu KPP i uzyskać tytuł ratownika? Czy kurs KPP kończy się egzaminem i jaki otrzymuję dokument? Czy po kursie KPP mogę być ratownikiem na basenie? ...

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania związane z kursem KPP i szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 • Tak, można. Ustawa z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw uchyla w art. 13 ust. 1 punkt 2, który mówił o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez Ratowników w jednostkach współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł Ratownika może uzyskać osoba: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, i uzyskaniu tytułu ratownika, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Kurs KPP składa się z 41 godzin praktyki oraz 25 godzin teorii; łącznie trwa 66 godzin. Kurs w Centrum Ratownictwa organizowany jest w systemie weekendowym, rozłożony na dwa weekendy z rzędu.

  §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 roku

 • Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się przy danym kursie. Wszystkie dane przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (wydaną na podstawie RODO) i przyjętą przez Centrum Ratownictwa Polityką prywatności.

 • Każdy. W kursie KPP może wziąć udział osoba pełnoletnia, natomiast zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. tytuł Ratownika może uzyskać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Kurs KPP zakończony jest egzaminem państwowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika. Zaświadczenie wydawane przez Centrum Ratownictwa jest zgodne ze wzorem zaświadczenia z załącznika 2 znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W Centrum Ratownictwa egzamin jest przeprowadzany w ostatnim dniu kursu.

 • Tak, organizujemy kursy pierwszej pomocy dzieciom. Przygotowują one do udzielania pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 • Nie. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala uzyskać tytuł Ratownika, ale nie ratownika wodnego. Kurs KPP jest jednym z wymogów do wykonywania pracy ratownika na basenie, ale ukończenie wyłącznie kursu KPP nie uprawnia do wykonywania tego zawodu. Podstawą prawną określającą wymagane dokumenty i uprawnienia ratowników do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym pracy na wyznaczonych obszarach wodnych (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnie oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi) reguluje Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. ze zm.

 • Nie. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowany przez Centrum Ratownictwa pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”, a nie „Ratownika medycznego”. Zgodnie z z art. 10 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z dnia 8 września 2006 r. ze zm.) tytuł „Ratownika medycznego” można uzyskać m.in. po ukończeniu odpowiedniego kierunku uniwersyteckich studiów medycznych.

 • Kurs KPP określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika". Nadaje on najwyższe uprawnienia dla osób, niemających wykształcenia medycznego. Szkolenie pierwszej pomocy BLS-AED to najprostszy kurs pierwszej pomocy. Po ukończeniu szkolenia BLS-AED, każdy uczestnik będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. W programie szkolenia są zajęcia praktyczne, wzbogacone teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy.

 • Dla naszych kursantów utworzyliśmy Strefę Klienta, gdzie zostały zamieszczone informacje organizacyjne oraz materiały szkoleniowe. Dodatkowo stworzyliśmy i zachęcamy do pobrania ogólnodostępnej aplikacji „Ratownik KPP: aktualne testy i materiały” . Aplikacja jest dostępna w Sklepie Google oraz App Store.

  Aplikacja składa się z trzech modułów – NAUKA, EGZAMIN oraz MATERIAŁY. W module NAUKA zostały zamieszczone pytania wraz ze wskazanymi prawidłowymi odpowiedziami i komentarzami do nich, natomiast w module EGZAMIN to zadaniem kursanta jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi do losowo wybranych pytań. W module MATERIAŁY udostępniamy streszczenie najważniejszych zagadnień z kursu KPP. „RATOWNIK KPP: aktualne testy” to jedyna aplikacja zawierająca pełną i stale aktualizowaną bazę pytań testowych do egzaminu na RATOWNIKA. Bez względu na organizację i firmę szkolącą, dzięki naszej aplikacji każdy może on-line sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu kończącego kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz egzaminu recertyfikacyjnego. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera 30 pytań, wybranych losowo spośród 239 zamieszczonych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych CEM.

 • Można przystąpić do recertyfikacji, czyli samego egzaminu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 r. do egzaminu mogą przystąpić osoby, których zaświadczenie straciło ważność (zaświadczenie jest ważne 3 lata od daty wydania). Ustawodawca nie precyzuje terminu, w jakim należy ponownie przystąpić do egzaminu, aby odnowić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika. W okresie od utraty ważności zaświadczenia do ponownego przystąpienia do egzaminu ratownik nie posiada uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przepisy nie nakładają obowiązku ponownego odbycia kursu, jednakże ze względu na zmiany standardów postępowania w zakresie pierwszej pomocy sugerowane jest ponowne odbycie kursu.

 • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
 • Rzeczpospolita Polska
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English