Nowelizacja Ustawy o PRM

11 czerwca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dn. 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest uchylenie w art. 13 ust. 1 punktu 2, mówiącego o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez Ratowników w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw tytuł Ratownika może uzyskać osoba:

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponad to nowelizacja nadaje ratownikom medycznym, lekarzom systemu lub pielęgniarkom systemu, realizującym doskonalenie zawodowe, uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez obowiązku ukończenia kursu.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj