Kurs "ratownika medycznego"

Krótki opis szkoleń

Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła minimum licencjackie studia na Uniwersytecie Medycznym.


Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje zarówno pojęcie "Ratownika medycznego", jak również „Ratownika”. W myśl Ustawy Ratownik to osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawniona do podejmowania określonych czynności wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ratownik medyczny natomiast, to zawód pozwalający na samodzielne lub na polecenie lekarza wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, włącznie z podawaniem leków niezbędnych na danym poziomie działań ratowniczych. Najprościej tłumacząc ratownik medyczny to zawód, natomiast ratownik to określone uprawnienia.


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy który organizujemy pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”, a nie „Ratownika medycznego”. Tytuł „Ratownika medycznego” można uzyskać jedynie po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym.

Zakres kursu

Dokumentem określającym wymagania, obowiązki, uprawnienia w obu przypadkach jest Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wymagania względem ratowników medycznych zostały określone w art. 10 tejże ustawy. Tytuł ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu studiów wyższych w stopniu naukowym licencjat na kierunku ratownictwo medyczne. Podstawowym zadaniem ratownika medycznego jest samodzielne lub pod nadzorem lekarza udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych.

Tytuł Ratownika KPP uzyskuje osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdała państwowy egzamin przed komisją egzaminacyjną. Ratownik nie posiada tak szerokich uprawnień jak ratownik medyczny, jednak uczestniczy w działaniach ratowniczych i również jego zadaniem jest udzielenie pomocy poszkodowanym. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika potwierdza uprawnienia danej osoby do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia te są wymagane od wszystkich służb przybywających na miejsce zdarzenia przed służbami medycznymi, czyli m.in. od policjantów, strażaków, ratowników wodnych czy górskich.

Cena

Oprócz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Policja, jednostki PSP, podmioty ratownictwa górskiego, wodnego, itd.) jednostkami współpracującymi z systemem PRM są również organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rejestr jednostek współpracujących z Systemem prowadzi Wojewoda właściwy dla każdego województwa.

W celu uzyskania szerszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

515 298 555

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij