Kurs ratownika medycznego

Krótki opis szkoleń

Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła minimum licencjackie studia na Uniwersytecie Medycznym.


Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje zarówno pojęcie "Ratownika medycznego", jak również „Ratownika”. W myśl Ustawy Ratownik to osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawniona do podejmowania określonych czynności wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ratownik medyczny natomiast, to zawód pozwalający na samodzielne lub na polecenie lekarza wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, włącznie z podawaniem leków niezbędnych na danym poziomie działań ratowniczych. Najprościej tłumacząc ratownik medyczny to zawód, natomiast ratownik to określone uprawnienia.


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy który organizujemy pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”, a nie „Ratownika medycznego”. Tytuł „Ratownika medycznego” można uzyskać jedynie po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym.

Zakres kursu

Dokumentem określającym wymagania, obowiązki, uprawnienia w obu przypadkach jest Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wymagania względem ratowników medycznych zostały określone w art. 10 tej ustawy. Tytuł ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu studiów wyższych w stopniu naukowym licencjat na kierunku ratownictwo medyczne. Podstawowym zadaniem ratownika medycznego jest samodzielne lub pod nadzorem lekarza udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych.

Tytuł Ratownika KPP uzyskuje osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdała państwowy egzamin przed komisją egzaminacyjną oraz będąca członkiem Systemu lub związana z jednostką współpracującą z systemem PRM. Ratownik nie posiada tak szerokich uprawnień jak ratownik medyczny, jednak uczestniczy w działaniach ratowniczych i również jego zadaniem jest udzielenie pomocy poszkodowanym.

Cena

Oprócz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Policja, jednostki PSP, podmioty ratownictwa górskiego, wodnego, itd.) jednostkami współpracującymi z systemem PRM są również organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rejestr jednostek współpracujących z Systemem prowadzi Wojewoda właściwy dla każdego województwa.

W celu uzyskania szerszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

515 298 555

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij