Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Znaczenie BHP i pierwszej pomocy dla bezpieczeństwa na placach budowy
Zbliżający się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest znakomitą okazją, by przypomnieć, że dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale i koniecznością. Przestrzeganie zasad BHP jest szczególnie istotne w takich miejscach, w których personel jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo w związku z pełnionymi obowiązkami – na przykład na placu budowy. W jaki sposób można zadbać o ochronę zdrowia pracowników w branży budowlanej? Kto odpowiada za BHP na budowie?

Podstawy BHP na placu budowy

Niemożliwe jest zadbanie o bezpieczeństwo pracy na budowie bez odpowiedniego instruktażu i regularnych szkoleń dla pracowników. Tylko właściwie przeszkolone osoby są w stanie prawidłowo identyfikować potencjalne zagrożenia i wdrażać sposoby ich unikania. Dlatego w szkoleniach z zakresu BHP na budowie powinni brać udział nie tylko nowi pracownicy; powinny być one przeprowadzane cyklicznie, by możliwe było odświeżanie i aktualizowanie posiadanej wiedzy.

Ochrona osobista

Bardzo ważnym elementem dbałości o ochronę zdrowia w miejscu pracy na budowie jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. Zalicza się do nich m.in.:

 • odzież ochronną,
 • hełmy,
 • specjalne, wzmocnione obuwie,
 • ochronniki słuchu,
 • okulary ochronne.

Te i inne elementy wyposażenia pozwalają skutecznie chronić pracowników przed wieloma poważnymi urazami, a co za tym idzie – stanowią podstawę ochrony zdrowia w pracy na budowie.

Bezpieczeństwo maszyn i narzędzi

Istotnym elementem BHP na budowie jest także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi i maszyn. W tym celu należy zadbać o to, by wykorzystywany sprzęt był regularnie sprawdzany i konserwowany przez wykwalifikowany personel. Nie mniej ważne są również szkolenia z ich obsługi. Żadne narzędzie pracy nie powinno być obsługiwane przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko groźnych wypadków. Dlatego nie należy zaniedbywać obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników budowlanych.

Ważną zasadą bezpieczeństwa pracy na budowie jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Kluczowa jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz ich minimalizacja. Istotna w tej kwestii jest także skuteczna komunikacja między pracownikami a kierownictwem – tak, by wszystkie znajdujące się na placu budowy osoby były świadome ryzyka oraz znały sposoby reagowania w przypadku nagłych wypadków.

Organizacja pierwszej pomocy na placu budowy

Zgodnie z § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu do sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy, a także środków przeznaczonych do jej udzielenia w razie nagłego wypadku. Oznacza to, że również na każdym placu budowy powinien znajdować się odpowiedni sprzęt; należy także zadbać o opracowanie jasnych procedur, wdrażanych w przypadku awarii lub wypadku. W każdym zakładzie pracy musi znajdować się apteczka. Ich ilość, rozmieszczenie oraz wyposażenie należy ustalić z lekarzem sprawującym profilaktyką opiekę zdrowotną nad personelem oraz ze specjalistą z zakresu zasad BHP na budowie. Centrum Ratownictwa również służy w tym obszarze pomocą i doradztwem.

W miejscach takich jak plac budowy pracownicy są narażeni na wiele różnych urazów. Dlatego powinny znajdować się na nich również specjalne punkty pierwszej pomocy. Zgodnie z przepisami, należy zlokalizować je w miejscu, które jest wyposażone zarówno w ciepłą, jak i zimną wodę. Wśród niezbędnego w punkcie PP sprzętu należy wymienić przede wszystkim:

 • maski do sztucznego oddychania,
 • środki opatrunkowe (plastry, bandaże) oraz nożyczki,
 • akcesoria do unieruchamiania kończyn i nosze,
 • folia NRC,
 • zestaw do płukania oczu.

Choć polskie przepisy tego nie wymagają, polecamy wyposażyć punkt pierwszej pomocy również w defibrylator AED. Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z prawem unijnym, sprzęt tego typu powinien znajdować się w każdym miejscu pracy zatrudniającym powyżej stu pracowników.

W niektórych przypadkach konieczne jest także opracowanie planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). Na placu budowy jest on niezbędny, jeśli:

 • przewidziane prace mają trwać ponad 30 dni roboczych,
 • zatrudnionych jest ponad 20 osób lub planowane prace mają przekroczyć 500 osobodni,
 • w ramach prac przeprowadzane będą działania stwarzające szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia personelu.

Należy również pamiętać, że ważnym elementem organizacji punktów pierwszej pomocy na budowie jest odpowiednie oznaczenie miejsc, w których one lub apteczki się znajdują. Zgodnie z normą PN-EN ISO 7010 w sąsiedztwie apteczki powinien znajdować się znak w postaci białego krzyża na zielonym tle. Dodatkowo przy punkcie pierwszej pomocy należy umieścić tablicę z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz nazwiska pracowników wyznaczonych i przeszkolonych w tym zakresie.

Więcej na ten temat: obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Przestrzeganie zasad BHP oraz umiejętności w zakresie pierwszej pomocy to kluczowe elementy zapewnienia bezpieczeństwa personelu na placu budowy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia organizacja pracy i zapewnienie środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy na budowie. Warto również przeszkolić w tym zakresie nie tylko wyznaczone osoby, ale i wszystkich pracowników. Doskonałą okazją do nabycia wiedzy i umiejętności w tym zakresie jest szkolenie z pierwszej pomocy dla firm organizowane przez Centrum Ratownictwa. To najlepszy sposób, by skutecznie zadbać o zdrowie i życie pracowników, a także wyposażenie ich w narzędzia pozwalające nieść pomoc również poza miejscem pracy.