Szukasz profesjonalnego kursu KPP?

Regulamin (data publikacji 2023.12.20)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Centrum Ratownictwa

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Centrum Ratownictwa, dostępny pod adresem internetowym www.centrumratownictwa.com, prowadzony jest przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 897-178-01-57, REGON 021784554.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-424), przy ul. Muchoborskiej 14 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, NIP 897-178-01-57, REGON 021784554.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.centrumratownictwa.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji miejsca na kurs i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedaży usługi ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Strefie Klienta Sklepu, powstałe w momencie zakupu. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta, oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie oraz materiały do szkolenia przekazane przez Sprzedającego
 10. Formularz Rezerwacji miejsca na kurs - interaktywny formularz zapisu na kurs dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 11. Usługa - dostępna w Sklepie usługa przeprowadzenia kursu stacjonarnego, w określonym miejscu i czasie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Usługi - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Administrator danych osobowych – Sprzedawca - Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@centrumratownictwa.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 504 301 603.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16.
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: wskazany na fakturze przy zakupie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program Adobe FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Usługę znajdującą się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Zniżka w wysokości 100 zł jest przewidziana dla każdej z osób, które wspólnie zgłoszą swój do udziału w tym samym kursie KPP. Zmiana terminu lub rezygnacja z kursu powoduje utratę zniżki.
 6. W kursach organizowanych przez Centrum Ratownictwa mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Konto w Sklepie zostaje utworzone poprzez złożenie pierwszego zamówienia.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu, którym jest adres mailowy Klienta i hasła ustanowionego trakcie składania zamówienia.
 4. Klient w trakcie kursu nie ma możliwości usunięcia konta. Klienta ma możliwość usunięcia konta w przypadku rezygnacji z kursu, lub po jego zakończeniu, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia,
  2. wypełnić formularz Rezerwacji miejsca na kurs, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.
  3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/”Płacę później”.
  4. w przypadku wyboru opcji „Zamawiam i płacę” należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.
  5. w przypadku wyboru opcji „Płacę później” płatność należy uregulować na podstawie wygenerowanej faktury proformy, w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą
  4. Płatność ratalna
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 3. W przypadku klientów instytucjonalnych istnieje możliwość odroczenia płatności na podstawie złożonego uprzednio formalnego zamówienia.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacji miejsca na kurs w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach. Klient nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach w formie zdalnej.
 5. Spóźnienie/nieobecność na zajęciach uniemożliwia kontynuację kursu rozumianą jako udział w pozostałych zajęciach.
 6. Realizacja Usługi odbywa się na terenie Polski, w miejscu i czasie określonym w zamówieniu.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na adres e-mail biuro@centrumratownictwa.com.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wykorzystaniem takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: która została zawarta w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu, wówczas termin na odstąpienie skraca się do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Wyjątek ten obowiązuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Bezkosztowa zmiana terminu kursu możliwa jest nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu.
 7. Zmiana terminu kursu w okresie 7 dni roboczych przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu wiąże się z opłatą administracyjną za zmianę terminu wynoszącą: 750 zł dla kursów KPP, 200 zł dla recertyfikacji KPP, 150 zł dla kursów pierwszej pomocy dzieciom i 150 zł dla kursów pierwszej pomocy BLS-AED. Po terminie rozpoczęcia kursu zmiana terminu nie jest możliwa.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca usług hostingowych, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Serwis Sklepu stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności, dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę, numeru NIP kupującego który zwróci się o wystawienie faktury.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.
 8. Dane osobowe Klienta przetwarzane są za zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez Sprzedającego.
 9. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili może on zażądać: prawa do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 11. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

§ 14 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Usługi, Klient, biorący udział w szkoleniu ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez Sprzedawcę należy złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@centrumratownictwa.com
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klient jest Konsumentem, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnioną.

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023 r.