Szukasz profesjonalnego kursu KPP?

Regulamin (data publikacji 2022.07.08)

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Centrum Ratownictwa, dostępny pod adresem internetowym www.centrumratownictwa.com, prowadzony jest przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, NIP 897-178-01-57, REGON 021784554.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, NIP 897-178-01-57, REGON 021784554

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.centrumratownictwa.com

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapisu na kurs i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Strefie Klienta Sklepu. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz zapisu na kurs dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

11. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Muchoborska 14, 54-424 Wrocław

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@centrumratownictwa.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 515 298 555

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Zniżka w wysokości 100 zł jest przewidziana dla każdej z osób, które wspólnie zgłoszą swój do udziału w tym samym kursie KPP. Zmiana terminu lub rezygnacja z kursu powoduje utratę zniżki.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie zostaje utworzone poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

2. wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.

3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/”Płacę później”.

4. w przypadku wyboru opcji „Zamawiam i płacę” należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5. w przypadku wyboru opcji „Płacę później” płatność należy uregulować na podstawie wygenerowanej proformy, w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne

c) Płatność kartą płatniczą

d) Płatność ratalna

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. W przypadku klientów instytucjonalnych istnieje możliwość odroczenia płatności na podstawie złożonego uprzednio formalnego zamówienia.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym na fakturze za Zamówienie

b. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.

5. Spóźnienie/nieobecność na zajęciach uniemożliwia kontynuację kursu rozumianą jako udział w pozostałych zajęciach.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie później niż 14 dni przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. która została zawarta w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu,

b. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. Bezkosztowa zmiana terminu kursu możliwa jest nie później niż 7 dni roboczych przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu.

7. Zmiana terminu kursu w okresie 7 dni roboczych przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu wiąże się z opłatą administracyjną za zmianę terminu wynoszącą: 650 zł dla kursów KPP, 200 zł dla recertyfikcji KPP, 100 zł dla kursów pierwszej pomocy dzieciom i 100 zł dla kursów pierwszej pomocy BLS-AED. Po terminie rozpoczęcia kursu zmiana terminu nie jest możliwa.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.