Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Bibliografia: przymus bezpośredni w pierwszej pomocy i ratownictwie
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
  2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), w szczególności art. 11, 18 i 21 – zwanej dalej ustawą
  3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514.)
  5. „Aspekty prawne pracy klinicznej psychologa” Dr Piotr Baranowski specjalista w dziedzinie psychiatrii.
  6. „Przymus bezpośredni wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi” – mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce Medycyna Praktyczna 2010/01
  7. Por. B. Kunicka-Michalska: Komentarz do rozdziału XXVII Kodeksu karnego: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. W: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska: Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej: komentarz. Warszawa, 2001: 316.
  8. J. Duda: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Warszawa, 2009: 105–106