Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Instruktor pierwszej pomocy - kto może szkolić z pierwszej pomocy?

Temat uprawnień do prowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy od lat budzi wątpliwości i kontrowersje.

Instruktor pierwszej pomocy - czyli KTO?

Często zwracacie się do nas z pytaniem o kurs instruktora pierwszej pomocy i uprawnienia do szkolenia. Otóż w polskim prawie nie ma żadnych przepisów, które definiują tytuł "instruktora pierwszej pomocy".

Pojęcie to w żaden sposób nie jest uregulowane prawnie, nie ma zatem żadnych wytycznych co do tego, kto może być instruktorem pierwszej pomocy, jaki taka osoba ma mieć ukończony kurs, jakie ma mieć umiejętności i doświadczenie, czy i jakim sprzętem powinna dysponować, czy powinna zdać jakikolwiek egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności, odbyć staż zawodowy. NIC.

Kto może szkolić z pierwszej pomocy?

KAŻDY! kto posiada odpowiednią do tego wiedzę i umiejętności.

Czy kurs KPP uprawnia do prowadzenia szkoleń?

ZDECYDOWANIE!

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to 66h zajęć, przy czym aż 41h stanowią ćwiczenia praktyczne. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymujesz tytuł RATOWNIKa. Co więcej - kurs KPP to jedyny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, który jest regulowany prawnie i formalnie potwierdza posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opinia prawna

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy dr. Artura Rycaka z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

"Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy może prowadzić każdy, z wyjątkiem sytuacji, w których przepis szczególny wymaga określonych uprawnień. Do takich przepisów szczególnych zaliczają się w szczególności przepisy o zajęciach edukacyjnych, o zajęciach w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz o zajęciach w ośrodkach szkolenia kierowców.

W świetle art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych

4) nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie."

Kancelaria zwraca uwagę na pojęcie „zajęć edukacyjnych”, których definicji ustawowej obecnie już nie ma, a obowiązująca wcześniej dotyczyła zajęć w systemie oświaty, czyli działalności dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkołach.

Oznacza to, że wymogi formalnoprawne ustanowione w art. 8 ust. 2 ustawy o PRM dotyczą systemu oświaty, a nie szkoleń czy kursów z pierwszej pomocy prowadzonych poza strukturami systemu oświaty.