Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Co to jest Edukacja Dla Bezpieczeństwa, kto może uczyć i jak zostać nauczycielem EDB?

EDB, czyli Edukacja Dla Bezpieczeństwa, to nowy przedmiot szkolny, który zastąpił dotychczasowe Przysposobienie Ochronne. Co prawda porusza się na nim podobne zagadnienia, jednak dokładne treści oraz sposób nauczania przystosowane zostały do współczesnych realiów. To z kolei oznacza, że pojawiło się zapotrzebowanie na posiadających odpowiednie kompetencje nauczycieli. Kto może uczyć EDB i co należy zrobić, chcąc zostać nauczycielem tego przedmiotu?

EDB – jakie zagadnienia porusza ten przedmiot?

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, w ramach którego poruszane jest bardzo szerokie spektrum zagadnień, takich jak:

 • bezpieczeństwo Polski i jego geopolityczne uwarunkowania,
 • postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (wypadki, katastrofy),
 • pierwsza pomoc – udzielanie i organizowanie,
 • działania prozdrowotne.

Zgodnie z założeniami twórców programu tego przedmiotu, nauka EDB ma przyczynić się do ukształtowania w młodzieży postaw patriotycznych, a także przyczynić się do wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe. To z kolei ma budować chęć podejmowanie działań mających na celu podejmowanie działań ochronnych na rzeczy kraju oraz społeczności. Dlatego tym, co się robi na edukacji dla bezpieczeństwa, jest m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy.

Edukacja dla bezpieczeństwa – kto może zostać nauczycielem EDB?

Aby móc zostać nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z aktualnymi przepisami posiada je osoba, która ukończyła:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem „edukacja dla bezpieczeństwa”, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym szkoły ponadpodstawowej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W praktyce oznacza to, że oprócz ukończonych studiów do nauczania EDB niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne, a także ukończenie kursu nadającego kwalifikacje w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, zakończonego egzaminem.

Kursy dla nauczycieli EDB w Centrum Ratownictwa

Ukończenie odpowiedniego kursu pierwszej pomocy jest niezbędne, by móc uczyć EDB. Co to oznacza w praktyce?

Nauczyciel tego przedmiotu musi nie tylko posiadać wiedzę na temat PP, ale także umieć przekazywać ją innym. Jednocześnie jej zakres musi być odpowiednio szeroki. Program kursu dla nauczycieli EDP obejmuje takie zagadnienia jak:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • umiejętność zadbania o bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia,
 • wzywanie pomocy – kontakt z jednostkami systemu ratownictwa medycznego, rola świadka,
 • pierwsza pomoc pacjentowi nieprzytomnemu – pozycja bezpieczna, RKO,
 • wykorzystanie automatycznego defibrylatora AED,
 • zadławienia,
 • urazy,
 • opatrywanie ran powierzchniowych oraz tamowanie krwotoków,
 • zasady postępowania w przypadku wstrząsu,
 • zatrucia,
 • wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej.

To, kto może uczyć EDB, jest określone m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132). Z kolei dyrektor szkoły weryfikuje, czy nauczyciel EDB spełnia ww. wymogi. Warto przy tym zaznaczyć, że niezbędne szkolenia są ważne przez okres pięciu lat od zdania kończącego je egzaminu.

Biorąc pod uwagę, co to jest EDB i jak istotna jest wiedza na temat pierwszej pomocy przekazywana podczas tych zajęć, ważne jest poszerzanie swoich kompetencji w tym zakresie w sprawdzonych placówkach edukacyjnych. Zapraszamy do brania udziału w kursach organizowanych przez Centrum Ratownictwa. To idealna okazja, by nie tylko zdobyć niezbędne uprawnienia, ale i umiejętności na najwyższym poziomie. Nasze kursy to wiele godzin edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauki o tym, jak przekazywać wiedzę na jej temat.

Bibliografia:

 1. Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) – art. 8 ust. 2 i 5,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz.1289) – § 3 ust. 1, § 11.