Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Recertyfikacja KPP - zmiany w przepisach

Jak wygląda i na czym polega recertyfikacja?

Co do zasady recertyfikacja polega na przystąpieniu do egzaminu – teoretycznego, a następnie praktycznego, czyli dokładnie w takiej samej formie jak w przypadku ukończenia pełnego kursu. Niezależnie więc od tego czy przystępujemy do egzaminu pierwszy raz, czy jest to recertyfikacja egzamin przeprowadzany jest w taki sam sposób i obejmuje te same elementy. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, w którym ratownik przystępujący do recertyfikacji otrzymuje 30 zamkniętych pytań i żeby zdać musi udzielić 27 poprawnych odpowiedzi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego ratownik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego, który polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Kto może przystąpić do recertyfikacji?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym poprzednie rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 2408) do recertyfikacji może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia, w którym przystępuje do egzaminu pod warunkiem, że osoba ta jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem. Wprowadzona w grudniu 2019 roku zmiana jest o tyle istotna, że dotychczas warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego było wręcz posiadanie nieważnego zaświadczenia, niezależnie od tego, kiedy zaświadczenie utraciło ważność. W praktyce oznaczało to tyle, że do recertyfikacji można było przystąpić w dowolnym czasie - nawet po kilku latach, a jedynie przez okres kiedy poprzednie zaświadczenie straciło ważność do czasu recertyfikacji ratownik nie miał uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Od 1 stycznia 2020 do recertyfikacji może zatem przystąpić osoba, która jest czynnym ratownikiem w jednostce współpracującej z systemem PRM oraz:

  • posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,
  • termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.
  • Oznacza to, że możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przysługuje ratownikowi tylko w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego/aktualnego zaświadczenia.

    Recertyfikacja w okresie epidemii COVID-19

    Kolejne zmiany w recertyfikacji, które wprowadzono w 2020 roku zostały wymuszone epidemią koronawirusa w Polsce. W związku z wprowadzonym 20 marca 2020 roku stanem epidemicznym wstrzymane zostały egzaminy, na skutek czego wielu ratowników pozostało bez niezbędnych im w codziennej pracy uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aby umożliwić ratownikom realizację ich zadań Ustawą z dn. 31.03.2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rząd wydłużył ważność zaświadczeń kończących się w okresie epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu epidemicznego.