Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Na czym polega system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie i jak go usprawnić?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zatrudnianym przez siebie osobom. Musi także zadbać o to, by w razie nagłego wypadku poszkodowani otrzymali niezbędną pierwszą pomoc. To obowiązek nakładany na firmy przez prawo. W jaki sposób zorganizować system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, by maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo personelu?

Czym jest system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie?

System pierwszej pomocy definiuje się jako określony i zorganizowany sposób, w jaki wyznaczeni pracownicy udzielają pierwszej pomocy, zgodnie z ustalonymi procedurami. Muszą być one spójne z innymi procedurami awaryjnymi, jakie są stosowane w firmie. Ustalając zasady organizacji systemu pierwszej pomocy, należy pamiętać, że jest to nie tyle działanie doraźne, co systemowe. Wytypowane osoby muszą być odpowiednio przeszkolone, a także dysponować niezbędnym sprzętem.

Czytaj też: Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Organizacja pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie

Na czym polega organizacja pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie? Główną zasadą jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Organizując system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie trzeba wziąć pod uwagę specyficzne dla danego zakładu pracy przyczyny jej udzielania oraz potencjalne zagrożenia dla ratowników. Skuteczne działanie wymaga opracowania odpowiednich procedur w formie instrukcji pierwszej pomocy, zapewnienia sprzętu oraz wyznaczenia, a także przeszkolenia odpowiedzialnych za to osób. Dopasowanie wszystkich elementów systemu do potrzeb i możliwości firmy zapewnia mu sprawne działanie i jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników.

Organizując pierwszą pomoc w przedsiębiorstwie, należy poznać podstawę prawną dla budowania systemu. Obecnie kwestie te są regulowane przez kodeks pracy oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nimi przedsiębiorca musi zapewnić pracownikom niezbędne środki i sprzęt ratowniczy. Nie mogą być one przypadkowe – w każdym przypadku trzeba je dopasować do występujących w firmie zagrożeń.

Jednym z najważniejszych elementów systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie jest odpowiednio wyposażona i łatwo dostępna apteczka lub dobrze zorganizowany punkt pierwszej pomocy. Oprócz tego należy zadbać o to, by zasady udzielania pomocy były dokładnie opisane w formie jasnych instrukcji. Ich realizację należy powierzyć wyznaczonym pracownikom. Jednocześnie ważne jest, by podstawy pierwszej pomocy znali wszyscy członkowie personelu – na wypadek, gdyby przeszkolone osoby nie były dostępne w momencie zdarzenia.

Wyposażenie apteczki należy dopasować do występujących w danym miejscu zagrożeń. Inne sprzęty muszą znaleźć się w biurze, a inne – w zakładzie produkcyjnym czy firmie budowlanej. Doskonałym rozwiązaniem są w tym przypadku apteczki modułowe, mające postać gotowych zestawów, opracowanych przez specjalistów w taki sposób, by ułatwić skompletowanie narzędzi niezbędnych przy różnego rodzaju wypadkach i stanach nagłych.

Wszyscy pracownicy muszą także wiedzieć, jakie osoby są odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Do ich wiadomości należy podać takie informacje jak imię i nazwisko wyznaczonych członków personelu, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego bądź inne dane kontaktowe. Pracodawca musi także zapewnić pracownikom środek komunikacji, na przykład telefon, przeznaczony do kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Skuteczna pierwsza pomoc dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom

Trzeba zadbać o to, by pracownicy wyznaczeni do udzielania pomocy posiadali odpowiednie kompetencje. Pomocne są tutaj specjalistyczne kursy, takie jak (szkolenia z pierwszej pomocy dla firm)[https://www.centrumratownictwa.com/szkolenie-z-pierwszej-pomocy-bls-aed-dla-firm] organizowane przez Centrum Ratownictwa. Uczestnicy poznają niezbędne procedury postępowania w nagłych wypadkach, jakie mogą mieć miejsce w danej firmie. To nie tylko solidna dawka wiedzy teoretycznej, ale i okazja do praktycznego przećwiczenia nabywanych umiejętności w formie scenek i pozorowanych wypadków. Ponadto uczestnicy uczą się korzystać z elementów wyposażenia apteczki lub punktu pierwszej pomocy. Tego typu szkolenia przeznaczone są dla pracowników firm z każdej branży. Wysyłając ich na kurs, nie warto ograniczać się jednak do wyznaczonych osób. Dobrą praktyką jest zadbanie o przeszkolenie wszystkich członków personelu. Zapewni to jeszcze lepszą organizację pierwszej pomocy. W razie potrzeby poszkodowani szybciej otrzymają odpowiednią pomoc, co może zaważyć na ich zdrowiu, a nawet życiu w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

Pracodawcy mają dość duży zakres swobody w zakresie dostosowania pierwszej pomocy do potrzeb zakładu pracy. Nie oznacza to jednak, że można tę kwestię zaniedbać. Trzeba pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym zakładzie, w tym za organizację systemu pierwszej pomocy. Może również odpowiadać za skutki nieprzewidzianych zdarzeń, jeśli poszkodowany nie otrzyma odpowiedniej pomocy.

Bibliografia:

  1. System pierwszej pomocy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, dost. 16.09.2023
  2. Osoby do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, Pietrzyk Kancelaria Prawa Pracy i BHP, dost. 16.09.2023
  3. Zasady organizowania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022, Kodekspracy.pl, dost. 16.09.2023